Amdana i

Mae gen i 13 mlynedd o brofiad o weithio yn y GIG fel Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig. Penderfynais adael y llynedd i ddilyn gyrfa newydd, gan ddewis adweitheg. Roedd y dewis yn hawdd gan fy mod wedi derbyn triniaethau adweitheg fy hun a oedd yn gwella fy lles cyffredinol. Rwyf yn rhyfeddu yn ddyddiol at gallu adweitheg i helpu a chefnogi unigolion. Mae’n therapi hyfryd iawn ac mae’r technegau rydw i wedi’u dysgu yn ysgafn iawn ar eich traed a’ch dwylo.

Mae Troedio yn bractis adweitheg ymroddgar a sefydlais i Anwen Thomas, MAR, CRM5Dip. Rwyf wedi hyfforddi mewn adweitheg o’r lefel uchaf, a safon uchaf y DU, gydag Ysgol Iechyd Naturiol Gaia, gan ennill diploma Lefel 5 mewn Adweitheg. Rwyf yn angerddol am fy ymarfer adweitheg.

Rwy’n adweithegydd ymroddedig nad yw’n ymarfer unrhyw therapi arall. Mae fy nghefndir yn fy helpu i ddarparu therapi a phrofiad manwl, cyfannol a theilwra’n unigol ar eich cyfer chi.

Rwyf wedi dysgu technegau penodol yn fy hyfforddiant sy’n caniatáu i mi deilwra’r sesiynau i anghenion unigol.

Rwyf bob amser yn edrych i ehangu fy ngwybodaeth a’m sgiliau ym maes adweitheg a byddaf yn mynychu cyrsiau yn aml. Parhewch i ymweld â’r wefan hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am driniaethau newydd.

Rwyf yn aelod o Gymdeithas yr adweithegwyr AOR. Dyna fy nhystysgrif aelodaeth AoR.

Mae’r Gymdeithas Adweithegwyr yn gorff proffesiynol gyda’i aelodau wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf, wedi’u hyswirio’n llawn ac mae’n rhaid iddynt gael hyfforddiant parhaus a datblygiad proffesiynol rheolaidd.

Rwyf yn aelod o CNHC (Cyngor Cyflenwol a Gofal Iechyd Naturiol). Cliciwch yma i weld fy nhystysgrif aelodaeth o CNHC.

Sefydlwyd CNHC gyda chefnogaeth y llywodraeth i amddiffyn y cyhoedd trwy ddarparu cofrestr wirfoddol o ymarferwyr iechyd yn y DU. Mae cofrestr CNHC wedi’i chymeradwyo fel Cofrestr Achrededig gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, corff sy’n atebol i’r Senedd.

HYFFORDDIANT AC ARBENIGEDD

  • Diploma Lefel 5 mewn Adweitheg Ymarferwyr: Meistrolaeth Adweitheg Centralia.
  • Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Adweitheg
  • Hyfforddiant arbenigol mewn Mamolaeth, Ffrwythlondeb ac Iechyd Atgenhedlol
  • Hyfforddiant arbenigol mewn Gofal Lliniarol a Chanser
  • Hyfforddiant arbenigol mewn NEPIP (NeuroEndoPsychoImmunoPody)
  • Hyfforddiant arbenigol mewn Reflextherapy wedi ei addasu
  • BN – Nyrsio iechyd meddwl
  • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

“Profiad gwych oedd fy mhrofiad cyntaf o adweitheg traed hefo Anwen Thomas. Mor wych, fel nad oedd o’r un olaf! Dwi bellach yn ymwelydd cyson hefo Anwen gan mod i’n cael cymaint o fudd bob tro o’r driniaeth.

Mae’ n anodd egluro y tawelwch a’r heddwch dwi’n ei deimlo yn ystod y driniaeth. Mae’r teimlad o fod dan ddwylo person proffesiynol, saff, doeth ac agos atoch chi ….sy ‘ n siarad Cymraeg tu hwnt o werthfawr. Mae’n gyfle i gael dianc o’r byd prysur ma am chydig!

Roedd y driniaeth gyntaf fel rhyw MOT o’r corff a’r sesiynau i ddilyn yn canolbwyntio ar organau penodol o’r corff oedd angen sylw.

Heb os, mae’r triniaethau yma wedi rhoi sicrwydd a hyder i mi fod triniaethau amgen yn gallu cynnig rhywbeth gwahanol ac ychwanegol i driniaethau mwy confensiynol.

Ma raid i bawb drio hyn o leiaf unwaith.