Beth i'w ddisgwyl

Beth sydd yn digwydd yn ystod triniaeth?

Bydd y sesiwn gyntaf yn para oddeutu 90 munud. Yn ystod y sesiwn hon byddaf yn cymryd hanes meddygol manwl. Byddwch yn gallu dweud wrthyf pam eich bod wedi dewis adweitheg fel triniaeth ac am ba reswm penodol. Bydd hyn yn fy ngalluogi i addasu / teilwra’r cynllun triniaeth a gofal i weddu eich anghenion personol. Bydd yr holl wybodaeth a roddwch yn cael ei drin gyda chyfrinachedd eithaf. Mi fyddaf yn gofyn i chi darllen a arwyddo ffurflen Rhybudd preifatrwydd a chydsyniad Rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR).

Yn dilyn yr ymgynghoriad, byddaf yn eich eistedd ar gadair recliner gyfforddus iawn. Bydd gofyn ichi dynnu’ch esgidiau a sanau i ffwrdd er mwyn cael mynediad i’ch traed. Byddaf yn eich gorchuddio gyda blanced, oherwydd mae ymlacio yn gallu gwneud ichi deimlo’n oer. Byddaf yn rhoi cwyr adweitheg ar eich traed neu’ch dwylo, mae hyn yn helpu i leihau unrhyw ffrithiant a allai gael ei achosi gan gyswllt croen yn unig. Mae gen i gynhyrchion fegan hefyd.

Yn ystod y driniaeth gyntaf hon, byddaf yn cario allan sesiwn gyffredinol yn ymdrin â holl systemau’r corff ar y droed. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth, a dealltwriaeth o’ch traed i mi. Bydd hyn yn ei dro yn caniatáu i mi weithio systemau eich corff ac yn fy nghynorthwyo i deilwra triniaeth ar gyfer unrhyw sesiynau dilynol.

Bydd trafodaeth am driniaethau pellach yn cael ei gynnal ar ddiwedd y sesiwn gyntaf. Gellir cynnal y sesiynau dilynol hyn dros ddyddiau, wythnosau neu fisoedd. Bydd y sesiynau hyn yn para 60 munud.

Gallaf weithio ar y dwylo hefyd os yw’n well gennych.

Byddaf bob amser yn gofyn ichi am adborth ar ôl sesiwn ac ar ddechrau’r sesiynau dilynol. Bydd hyn yn fy ngalluogi i ddeall sut ydych wedi ymateb i’r driniaeth.

Beth i'w ddisgwyl ar ôl y driniaeth

Mae adweitheg yn annog eich corff i ddod o hyd i’w gydbwysedd homeostatig sef ei sefydlogrwydd mewnol.

Efallai y byddwch chi’n profi rhai o’r canlynol ar ôl triniaeth:

  • Ymlacio Dwfn
  • Mwy o egni
  • Gorfod mynd i’r tŷ bach yn amlach
  • Teimlo’n emosiynol
  • Rhai neu ddim un o’r uchod

 Gellir profi’r rhain am hyd at 24 i 48 awr ar ôl y driniaeth. Mae’r rhain yn ymatebion iachau ac yn arwydd bod y driniaeth yn gweithio i gydbwyso a chael gwared â tocsinau o’r corff. Maent yn symptomau dros dro ac yn hollol normal.

Beth ddylwn i wneud ar ôl y driniaeth?

Byddaf bob amser yn eich annog i yfed digon o ddŵr yn dilyn triniaeth i helpu cael gwared o tocsinau. Mi fyddaf yn eich cynghori i ymlacio y ar ôl y driniaeth. Gwyddwn nad yw hyn yn bosib bob tro. Rhoddir cyngor arall ar sail unigol.

Rwyf wir yn cael gwerth or sesiynau efo Anwen. Diolch am fy helpu i helpu fy hyn i diwnio fy nghorff yn ôl i’r lle mae o fod.