Beth yw adweitheg?

Beth yw adweitheg?

Mae adweitheg yn therapi cyflenwol, cyffyrddiad ysgafn sy’n cael ei gario allan ar y traed neu’r dwylo. Gall ddod ag ymdeimlad dwfn o ymlacio a chydbwysedd. Pan fydd ein meddwl a’n corff a’n anghenion corfforol ac emosiynol yn gytbwys, gall hyn gynorthwyo gyda’n hiechyd a lles cyffredinol.

Reflexology feetMae adweitheg yn seiliedig ar yr egwyddor bod pwyntiau atgyrch penodol ar y traed a’r dwylo yn cyfateb i wahanol rannau o’r corff. Mae’r traed a’r dwylo yn fap bach ac yn ddrych-wedd o’r corff. Rhoddir pwysau ar lefydd penodol sy’n cyfateb ag organau mewnol, chwarennau a holl systemau’r corff. Trwy bwyso a chyffwrdd yn ysgafn ar y pwyntiau atgyrch hyn, y nod yw annog y corff i adfer cyflwr o gydbwysedd, ac annog a chefnogi proses iacháu’r corff.

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau a chynllunio gofal bob amser. Ni ddylid byth defnyddio adweitheg fel dewis arall yn lle gofal gan eich darparwr gofal iechyd sylfaenol a cheisio cyngor meddygol. Nid yw Adweitheg yn trin cyflyrau; mae’n trin yr unigolyn.

Nid wyf yn gallu gwneud diagnosis ac ni allaf wella unrhyw salwch, ond mae adweitheg yn cynorthwyo ac yn cefnogi lles, a gall helpu’r corff i ddod o hyd i’w gydbwysedd ei hun. Gall defnyddio adweitheg ochr yn ochr â’r model meddygol wella’ch lles cyffredinol. Fel therapydd cyflenwol byddaf yn eich cynghori ac yn eich cyfeirio at gydweithwyr meddygol, clinigwyr eraill neu therapyddion eraill.

Defnyddir technegau a phrotocolau Adweitheg benodol ar sail unigol yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol. (gweler Triniaeth).

Map Troed Rhyngweithiol AoR 

Cliciwch ar y ddelwedd isod i archwilio’n rhyngweithiol map troed AoR.


Fideo

Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Gall adweitheg fy helpu?

Nid yw adweitheg yn honni ei fod yn gwella ond gall annog a chefnogi cydbwysedd naturiol yn eich corff.

Gyda straen cynyddol yn ein bywydau mae’n bwysig iawn cymryd amser allan i chi eich hun. Mae mwy a mwy o bobl bellach yn cymryd cyfrifoldeb am eu gofal cyfannol eu hunain. Gall adweitheg gefnogi’r siwrna hon.

Mae adweitheg yn therapi unigol iawn ac mae pawb yn ymateb yn wahanol iddo.

Bydd rhai pobl yn ymlacio yn ddwfn, rhai yn teimlo lleihad mewn rhai symptomau corfforol neu emosiynol a fydd eraill yn teimlo dim.

Mae pobl wedi nodi eu bod yn teimlo eu tensiwn yn lleihau ar ôl triniaeth ac yn cael ymdeimlad dwfn o ymlacio. Efallai y byddwch chi’n profi cwsg dyfnach ac y byddwch wedi ymlacio fwy ar ôl y driniaeth, ac yn sylwi bod eich hwyliau a’ch lles cyffredinol yn gwella.

Gall hyn yn ei dro gynyddu lefelau egni. Efallai y byddwch hefyd yn sylwi bod agweddau eraill o’ch iechyd a’ch lles yn gwella. Unwaith eto, mae hyn yn unigryw ac mae pob profiad unigol yn wahanol.

Gall adweitheg fod o fudd i blant, pobl ifanc yn eu harddegau, oedolion o bob oed ac mewn gofal diwedd oes. Gall fod o fudd i iechyd merchaid a dynion.

Reflexology handsGall adweitheg helpu gyda:

  •  Ymlacio
  •  Rhyddhau tensiwn
  •  Gwella cwsg
  •  Gwella hwyliau a chynyddu lles cyffredinol

Mae adweitheg yn cefnogi eich gofal cyfannol.

Os ydych yn ansicr a yw adweitheg ar eich cyfer chi, cysylltwch â mi a gallwn drafod ymhellach.

Map Llaw Rhyngweithiol AoR

Cliciwch ar y ddelwedd islaw i archwilio’n rhyngweithiol map llaw AoR.


“Pe bawn i’n gallu rhoi 10 seren byddwn i. Ganwyd Anwen i wneud hyn. Proffesiynol, caredig, cynnes, addfwyn a hynod wybodus. Rydw i’n mynd eto yn fuan iawn. Fabulous. Diolch o galon!”
Diolch eto