COVID-19

Annwyl bawb 

Gobeithio eich bod yn cadw yn saff ac yn iach yn nghanol y cyfnod heriol yma.

Fel y gwyddoch, rwyf wedi bod yn cysgodi, ond yn dychwelyd i’r gwaith Dydd Llun 19/10/2020.

Isod mae gwybodaeth am rhai newidiadau fydd yn yr ystafell driniaeth ac i’r ymgynghoriad.

 1. Plîs peidiwch a troi fynnu ir apwyntiad os ydach gyda symptomau Covid, yn yr un tŷ a pherson gyda symptomau, wedi cael cyswllt gyda tîm Profi Olrhain Diogelu, neu yn disgwyl canlyniad prawf Covid 19. Gadwech i mi wybod mor fuan a sydd yn bosib os gwelwch yn dda i mi gael cynnig yr apwyntiad i berson arall.
 2. Bydd yr ymgynghoriad o flaen y driniaeth yn cael ei gario allan ar y ffôn neu ar Zoom, bydd yn cynnwys cwestiynau am Covid 19.
 3. Byddaf yn gyrru neges destun neu eich ffonio ar fore y driniaeth i gadarnhau nad oes dim wedi newid ac nad oes gennych symptomau Covid 19, yn rhannu tŷ gyda pherson â symptomau neu sydd yn gorfod cysgodi, wedi bod mewn cyswllt neu wedi cael cyswllt gyda tîm Profi Olrhain a Diogelu, neu yn disgwyl canlyniad prawf Covid 19.
 4. Bydd gwybodaeth Covid 19 yn cael ei rannu os y bydd rhaid yn unol a rheolau tîm Profi Olrhain Diogelu. Ni fydd unrhyw wybodaeth arall am y driniaeth yn cael ei rannu, yn unol â GDPR.
 5. Mae gennyf côd QR Covid 19 y GIG i chwi ei sganio yn fy ystafell.
 6. Plîs peidiwch a dod yn fuan i’r apwyntiad am nad oes man aros. Fe ddof lawr at y drws i adael chwi fewn ir adeilad.
 7. Bydd rhaid diheintio eich dwylo
 8. Byddaf yn gwisgo mwgwd a feisor a byddaf yn disgwyl i chwi wisgo masg yn unol a canllawiau y llywodraeth.
 1. Plîs dowch a dŵr eich hyn i’w yfed. 
 2. Plîs peidiwch a dod a gormod o eiddo personol gyda chwi. Byddaf yn gofyn i chwi eu gosod mewn bocs yn yr ystafell.
 3. Gofynnaf yn garedig i chi beidio defnyddio y toiled yn yr adeilad, heblaw am mewn argyfwng.
 4. Byddaf yn cadw y ffenest yn agored drwy gydol y driniaeth i sicrhau cylchrediad aer, felly plîs gwisgwch yn gynnes.
 5. Mi fydd gennyf sgrin rhwng chi a fi, ond ni fydd hyn yn tynnu ffwrdd oddi wrth y fwynhad o’r driniaeth, mae yno i gadw ni oll yn saff.
 6. Mae Troedio yn cydymffurfio â chanllawiau Cymdeithas yr Adweithegwyr ar reoli risg COVID-19 oddi fewn yr ystafell driniaeth. Mae gan Troedio fesurau glanhau, golchi dwylo a hylendid ar waith, yn unol ac arweiniad y Gymdeithas. Bydd trefn glanhau drylwyr yn cael ei chynnal cyn ac ar ôl pob triniaeth.

I gael crynodeb gweledol o’r canllawiau uchod, edrychwch ar y ffeithlun rydw i wedi’i baratoi.

Edrychaf ymlaen yn fawr i weld chi yn dod drwy ddrysau Troedio eto.

Byddwch yn saff a iach, a gadwech i Adweitheg eich ymlacio.

Diolch am eich cefnogaeth

Anwen x