Triniaethau

Gall Adweitheg Glinigol eich cefnogi i wneud y gorau o'ch lles. Gall hyn ynghyd â meddyginiaeth gonfensiynol annog y corff i ail-gydbwyso, ac yn ei dro yn caniatáu i'ch corff a'ch meddwl gyrraedd ei hunan orau a gwneud y gorau o’ch lles.
Gall adweitheg glinigol fod o fudd i unrhyw oedran. Mae adweitheg yn therapi cyfannol, cyflenwol sy'n unigryw i bawb. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu cynllun triniaeth sydd wedi'i deilwra'n benodol i'ch anghenion.

Mae ymchwil wyddonol gynyddol yn awgrymu budd Adweitheg.

Fideo

Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Rwyf wedi derbyn hyfforddiant arbenigol mewn adweitheg Mamolaeth gan Ysgol Iechyd Naturiol Gaia. Mae adweitheg mamolaeth ar gyfer merchaid yn ystod eu beichiogrwydd ac yn y cyfnod ar ôl y geni.

Mae eich corff a'ch meddwl yn mynd trwy lawer o newidiadau, gall amser i chi eich hun yn ystod y siwrnai hon eich cefnogi i ddod o hyd i'ch tawelwch mewnol a chymryd amser allan ar gyfer chi a babi fod o fendith mawr. Da chi yn mynd drwy amser llawen ond eto pryderus. Wrth fod amser i'r babi gyrraedd nesáu bydd angen i chi flaenoriaethu ymlacio wrth baratoi ar gyfer yr enedigaeth.

Pregnant womanMae ymchwil yn dangos bod adweitheg yn un o'r therapïau mwyaf poblogaidd i'w defnyddio gan fydwragedd a therapyddion Cyflenwol sy'n gweithio ym maes gofal mamolaeth.

Gallai adweitheg mamolaeth gefnogi'ch taith a helpu gyda:

  • Salwch y bore
  • Rhwymedd
  • Lleihau chwyddo i’r traed a'r fferau
  • Cymorth gyda gwell cwsg
  • Lleihau straen a phryder

Byddaf yn croesawu unrhyw alwadau i drafod y driniaeth ymhellach.

Siaradwch gyda’ch Ymgynghorydd, meddyg teulu neu fydwraig cyn dilyn cwrs o driniaethau, yn enwedig os ydych chi wedi profi esgor cyn pryd, pwysedd gwaed uchel, brych previa neu waedu yn ystod beichiogrwydd.

Mae'r Gymdeithas Adweithegydd (AOR) wedi cynhyrchu fideo addysgiadol iawn "Cymorth Adweitheg ar gyfer Beichiogrwydd":

Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Ymchwil

Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women

Reflexology for Supporting the Maternity Journey

Rwyf wedi derbyn hyfforddiant arbenigol mewn adweitheg ffrwythlondeb.

Gallaf gefnogi cyplau neu unigolion trwy eich taith ffrwythlondeb, boed hynny'n naturiol neu os yda chi yn derbyn IUI neu IVF.

Byddaf yn gweithio gyda chi yn unigol neu'n ddelfrydol fel cwpl i'ch paratoi ar gyfer y beichiogi. Gall adweitheg ffrwythlondeb gynorthwyo gyda lleihau straen a gwella eich lles emosiynol a chorfforol.

Bydd pob sesiwn wedi'i theilwra i'ch anghenion unigol. Byddwn yn hoffi gweld chi’ch dau ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol lle byddai hanes meddygol llawn a thrafodaeth am bob agwedd o’ch iechyd a'ch taith i'r pwynt hwn yn digwydd. Byddem yn trafod y ffordd orau ymlaen wrth baratoi ar gyfer beichiogi posibl.

Nid wyf yn honni y bydd adweitheg yn gwarantu beichiogi, ond y gobaith yw bydd adweitheg yn cynorthwyo gydag ymlacio, a bydd hyn yn ei dro yn eich cefnogi yn emosiynol ac yn gorfforol trwy eich taith.

Cymorth Adweitheg i ffrwythlondeb 
Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Mae NEPIP yn dalfyriad o:

Niwroleg - astudiaeth o'r System Nerfol

Endocrinoleg - astudiaeth o'r System Endocrin

Seicoleg - astudio'r meddwl ac ymddygiad

Imiwnoleg - astudiaeth o'r System Imiwnedd

Pody – y gair Groegaidd am droed

Brain

Mae'r protocol adweitheg ddatblygedig hwn ar flaen y gad mewn Adweitheg. Dim ond myfyrwyr Meistrolaeth Adweitheg Lefel 5 sy'n dysgu'r dechneg hon.

Mae NEPIP yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol yn y corff sy'n gysylltiedig â straen a phryder. Mae NEPIP yn canolbwyntio ar y systemau endocrin, nerfol ac imiwnedd gyda dealltwriaeth o'r seicoleg a'r ffordd y mae straen yn effeithio'n andwyol ar y systemau hyn.

Protocol adweitheg arbenigol yw NEPIP sy'n seiliedig ar egwyddor PNI (Seiconeuroimmunoleg). Mae PNI yn astudio sut mae'r ymennydd yn cyfathrebu â systemau eraill y corff a sut y gall emosiynau effeithio ar ein hiechyd, a sut y gall straen gael effaith niweidiol ar ein hiechyd. Mae NEPIP yn gweithio ar y brif egwyddor bod pob system gorfforol yn cyfathrebu gyda'i gilydd i wneud y gorau a gweithio mor effeithiol â phosib.

Defnyddir delweddu dan arweiniad, anadlu a bwriad o fewn y protocol hwn. Mae hefyd yn ymgorffori Echel HPA, (Echel Hypothalamus- pituitary- adrenal) sy'n chwarae rhan ganolog wrth reoli ymateb y corff i straen.

Rwy’n gweithio'ch dwy droed ar yr un pryd, gan ddefnyddio techneg duopody.

Ymchwil

"PNI - The interaction of systems and their relationship with behaviour and health”
ADER R (1981) Psychoneuroimmunology. New York and London : Academic Press Inc.

Gall diagnosis o ganser ddod ag ofn, pryder, straen, poen, anghysur corfforol a llawer mwy o feddyliau, syniadau a theimladau negyddol.

Derbyniodd fy mam driniaeth adweitheg yn ystod ei gofal lliniarol. Roedd yn brofiad cadarnhaol iawn iddi ac roeddwn yn synnu sut y gallai cyffyrddiad mor ysgafn ar y traed ddod â heddwch a thawelwch mewnol a lleihau gorbryder.

Holding hands

Mae adweitheg yn therapi ysgafn sy'n cael ei gario allan ar y traed neu'r dwylo. Ni fyddai angen i chi ddadwisgo na hyd yn oed symud o'ch safle er mwyn i mi allu cynnal sesiwn gyda chi. Gallwch aros ar eich gwely neu eich cadair.

Adweitheg yw un o'r mathau mwyaf poblogaidd o therapi cyflenwol yn y DU ymhlith pobl â chanser.

Mae peth tystiolaeth y gall adweitheg eich helpu chi:

  • ymlacio ac ymdopi â straen a phryder
  • lleddfu poen
  • codi'ch hwyliau a rhoi teimlad o les

Os ydych yn byw gyda chanser ac yn gweithredu’n dda neu ddim yn gallu symud o gwmpas llawer, byddwn yn gallu trafod eich anghenion gyda chi a gydag eich teulu / gofalwyr i drafod y driniaeth adweitheg a fyddai fwyaf addas i chi.

Rwy’n ymwybodol iawn o unigolrwydd y siwrnai hon a phwysigrwydd cysur a gofal cyfannol.

Ymchwil

Erthygl am Adweitheg gan Ymchwil Canser y DU

Fideo

Adweitheg yn cefnogi pobl sy'n byw efo Canser:

Cydnabyddiaeth: AoR Reflexology

Triniaeth i cleientiaid sydd yn dioddef gyda poen cefn ac effeithiau chwiplash

Mae Reflextherapy wedi'i Addasu yn therapi arloesol ddatblygwyd gan Gunnel Berry, ffisiotherapydd GIG, sy'n arbenigo mewn trin pobl â phoen cronig ac acíwt yr asgwrn cefn gan gynnwys chwiplash. Mae Gunnel wedi datblygu'r protocol hwn dros gyfnod o ddeng mlynedd a mwy, ar ôl cynnal ymchwil helaeth a miloedd o astudiaethau achos. Rhoddir pwysau ar rannau o'r droed gan ddefnyddio techneg benodol.

“Gan gyfuno dealltwriaeth feddygol o anaf i'r asgwrn cefn ag egwyddorion adweitheg, mae Reflextherapi wedi'i Addasu (AdRx) yn driniaeth anfewnwthiol ar gyfer poen niwrogyhyrol-ysgerbydol sy'n para'n fyr neu'n hir, dwyster uchel neu isel. Datblygwyd AdRx dros ddeng mlynedd trwy drin miloedd o bobl mewn poen yn y GIG ac mewn practis preifat, wedi'i atgyfnerthu gan ymchwil ddesg helaeth.

Mae arsylwadau clinigol a thystiolaethau unigolion yn awgrymu bod AdRx yn torri tir newydd o boen i nifer sylweddol o bobl. Yn seiliedig ar ymchwil niwrolegol ddiweddar, cynigiwyd rhai didyniadau o ran sut y gall AdRx weithio yn y corff. Nid yw'r union fecanweithiau wedi'u deall yn glir hyd yma ac maent yn destun ymchwiliad pellach. Mae Reflextherapi yn ddull triniaeth cydnabyddedig gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion y DU. Mae AdRx yn adeiladu ar hyn, gyda ffocws penodol ar anaf i'r asgwrn cefn.”

Gunnel Berry - Adaptive Reflextherapy

'Rwyf yn cynnig adweitheg yn y gweithle i gefnogi rheoli straen a gôr bryder yn y gweithle.

‘Rwyf wedi bod yn gweithio gyda staff mewn wahanol leoliadau, o ysgolion i swyddfeydd ac yn rhithiol gyda cymdeithasau.

Mae ymchwil yn dangos fod adweitheg yn y gweithle yn gallu cynorthwyo gyda llesiant y gweithlu. Mae straen a gôr bryder yn cael effaith negyddol uniongyrchol ar les corfforol a seicolegol. Gall ddefnyddio technegau hunan ofal adweitheg fod o gymorth i ymlaciol a lleihau y straen yma.

Gallaf weithio gyda timau cyfan neu unigolion i gefnogi eu iechyd a’i llesiant.

Oherwydd Covid 19 nid yw yn bosib cynnig sesiynau yn y gweithle ond gallaf greu pecynnau sesiynau rhithiol.

Hoffech drafod y posibilrwydd o gael sesiynau yn eich gweithle? Cysylltwch â mi i drafod ymhellach.

Prisiau

Adweitheg Glinigol £40.00
Ymgynghoriad cychwynnol – 90 munud gan gynnwys triniaeth. Sesiynau dilynol £40.00 – 60 munud.

Adweitheg ffrwythlondeb:
Ymgynghoriad cychwynnol £50.00 – 90 munud gan gynnwys triniaeth.
Triniaethau dilynol: £40.00

Adweitheg mamolaeth: £40.00
Ymgynghoriad cyntaf 90 munud gan gynnwys triniaeth 45 munud.
Triniaethau dilynol 60 munud

NEPIP: £40.00
Ymgynghoriad cychwynnol 90 munud gan gynnwys triniaeth.
Triniaethau dilynol 60 munud.

Adweitheg canser a gofal lliniarol: £40.00
Bydd hyd yr ymgynghoriad cyntaf yn dibynnu ar eich amgylchiadau fel unigolyn ond bydd angen i mi gymryd hanes meddygol llawn a manylion unrhyw driniaeth rydych chi yn ei derbyn.

Sesiynau blasu a sesiynau atodol o hanner awr: £20.00

Adweitheg yn y gweithle
Bydd Prisiau yn cael ei drafod yn unigol.

Mae talebau rhodd ar gael.

Ymweliadau cartref
Rwy’n cynnal ymweliadau cartref os na allwch fynd i’m clinigau.
Troedio written on beach

Polisi Canslo

‘Rwyf yn ddeall y bydd angen ichi ganslo apwyntiadau weithiau, ond byddwn yn gofyn yn garedig ichi roi cymaint o rybudd â phosibl fel y gallaf gynnig y slot apwyntiad hwnnw i rywun arall. Bydd llai na 24 awr o rybudd neu beidio â dod i apwyntiad yn golygu bydd na ffi canslo.

Gofal Iechyd preifat

Efallai y bydd eich yswiriant iechyd preifat a’ch yswiriant iechyd yn talu cost eich triniaeth. Cliciwch ac edrychwch ar y rhestr o ddarparwyr hynny.

Mae Medicash, Gofal Iechyd Sofran a BUPA bellach yn ymdrin ag adweitheg. Rwy’n aelod llawn o’r Gymdeithas Adweithegwyr a’r Cyngor Gofal Iechyd Naturiol Cyflenwol ac mae hyn yn golygu efallai y byddwch yn gallu hawlio arian yn ôl am eu triniaethau. Os oes gennych bolisi gofal iechyd preifat, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i gael manylion llawn.

https://www.medicash.org/personal-health-plan

https://www.cnhc.org.uk/private-health-cash-plans-0

https://www.westfieldhealth.com/business/our-products/health-cash-plans

https://www.healthshield.co.uk/products/health-cash-plans/

https://www.electemployeebenefits.co.uk/health-cash-plan/health-cash-plans-for-businesses.html

https://www.simplyhealth.co.uk/businesses/health-plan

https://www.benenden.co.uk/health/cover/health-cash-plans/#five-levels-of-cover

https://www.bhsf.co.uk/personal/healthcashplan

https://www.ukhealthcare.org.uk/for-individuals

https://www.paycare.org/health-cash-plans/

https://www.healthinsurancegroup.co.uk/individual/personal/healthcare